Reklamácia

 
 
 
corona.jpg
 
 
 
 

Reklamácia

 

V zmysle Všeobecných obchodných podmienok môže oprávnená osoba uplatniť reklamáciu vadného produktu.

Z reklamácie musí byť zrejmé najmä:
• kto reklamáciu podáva (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu),
• predmet reklamácie, prípadne čoho sa objednávateľ domáha,
• komu je reklamácia adresovaná,
• dátum podania reklamácie,
• podpis objednávateľa.
Na účel reklamácie môže kupujúci použiť vzorový  Reklamačná formulár  


Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci vydá kupujúcemu o vybavení reklamácie písomný doklad.